Đồng phục áo thun

 • - Áo thun cổ tròn MCT016
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT017
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT018
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT019
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT020
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT021
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT022
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT023
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT024
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN02
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN03
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN04
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN05
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo thun công nhân MCN06
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,..

 • - Áo thun công nhân MCN07
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN08
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN09
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN10
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN11
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun công nhân MCN12
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT01
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU01
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU02
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT02
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT02
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT03
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT03
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU03
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT04
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU04
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT04
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • Áo thun cổ trụ MCTU24
   Áo thun cổ trụ chất liệu vải thun cotton, chất liệu & form dáng đẹp
  Size : S, M, L, XL, ...
 • - Quần áo thể thao MTT05
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU05
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT05
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT06
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU06
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT06
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT07
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU07
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT07
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT08
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU08
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT08
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT09
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU09
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT09
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT010
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT011
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần áo thể thao MTT012
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT010
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU010
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU011
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT011
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT012
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU012
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU013
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT013
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT014
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU014
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU015
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ tròn MCT015
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU016
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU017
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU018
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU019
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU020
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU021
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU022
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo thun cổ trụ MCTU023
  - Chất liệu: vải thun 65/35, thun cotton, thun Thái
  - Size: S, M, L, XL,...

Đồng phục nhà hàng khách sạn

 • - Nón MN01
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN02
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN03
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN04
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN05
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si • - Nón MN06
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN07
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN08
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN09
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN010
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN011
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Nón MN012
  - Chất liệu: vải kaki, vải Si
 • - Đồng phục phục vụ MPV021
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV022
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV023
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV024
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV01
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB01
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ MTV01
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • -Đồng phục tạp vụ MTV02
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV02
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV03
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ MTV03
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ MTV04
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV04
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV05
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ MTV05
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB04
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ MTV06
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV06
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV07
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • -Đồng phục tạp vụ MTV07
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • -Đồng phục tạp vụ MTV08
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV08
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV09
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • -Đồng phục tạp vụ MTV09
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,..
  - Size: S, M, L, XL,...
 • -Đồng phục tạp vụ MTV010
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV010
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV011
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ MTV011
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ MTV012
  -Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV012
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV013
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV014
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV015
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV016
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV017
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV018
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV019
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB07
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ MPV020
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB09
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB010
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB011
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB016
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB017
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB018
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB019
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB020
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bếp MB025
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...

May đồng phục nhà hàng tại TPHCM - Các mẫu đồng phục đẹp

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp và nhận may đồng phục nhà hàng giá rẻ, uy tín và chất lượng nhất TPHCM. Các sản phẩm của chúng tôi đều có mẫu mã đa dạng, chất vải tốt, đường may đẹp và logo in sắc nét. Chúng tôi đảm bảo thời gian giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn và miễn phí cho khách hàng trên toàn quốc.

May đồng phục nhà hàng liệu có cần thiết?

Đội ngũ nhân viên là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của nhà hàng. Nhân viên là bộ mặt của nhà hàng, là người trực tiếp giao tiếp và phục vụ thực khách. Một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, vẻ ngoài lịch sự chính là cách ghi điểm với khách hàng và tăng khả năng quay lại của khách trong những lần sau. Lúc này, đồng phục nhà hàng là yếu tố tạo nên vẻ ngoài ấn tượng cho đội ngũ nhân viên.

Không chỉ tăng tính thẩm mỹ và độ chuyên nghiệp, đồng phục nhà hàng còn giúp nhân viên cảm thấy thoải mái, tự tin và tự hào trong môi trường chuyên nghiệp. Từ đó, nhân viên sẽ cảm thấy trách nhiệm mà mình đảm nhận để hoàn thiện bản thân và làm việc hết mình.


Tầm quan trọng của may đồng phục nhà hàng

Các mẫu đồng phục nhà hàng đẹp - ấn tượng

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn cung cấp các mẫu áo đồng phục nhà hàng may sẵn, may theo thiết kế dành cho các vị trí đầu bếp, phục vụ, tạp vụ với phong cách, màu sắc, logo theo thương hiệu nhận diện của nhà hàng.

Đồng phục bếp

Thông thường, các mẫu áo đồng phục bếp được thiết kế theo dạng cổ trụ, tay dài với hai hàng nút trước ngực. Tuy nhiên, để tạo dấu ấn cũng như đặc trưng riêng của nhà hàng thì các mẫu áo đồng phục bếp cũng được thiết kế thành nhiều kiểu khác nhau.

Về chất liệu vải, đầu bếp phải làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao nên áo đồng phục bếp được may bằng hai lớp vải cotton, kate hoa hoặc kaki để tạo sự thoáng mát, tăng khả năng thấm hút mồ hôi và bảo vệ làn da đầu bếp khỏi nhiệt độ của khói, lửa, dầu ăn.

Màu sắc truyền thống của đồng phục bếp là màu trắng. Tuy nhiên, ngày nay để phục vụ theo từng phong cách, cách trang trí nhà hàng thì đồng phục bếp cũng được may với đa dạng màu sắc. Đỏ, đen, vàng là những màu sắc cũng rất được ưa chuộng khi may đồng phục bếp.

May đồng phục nhà hàng

May đồng phục nhà hàng giá rẻ cho đầu bếp, phụ bếp

Đồng phục phục vụ

Đồng phục phục vụ hiện nay được chia làm hai kiểu: áo thun và áo sơ mi. Các nhà hàng, quán ăn bình dân thường chọn áo thun làm đồng phục phục vụ. Loại áo này có độ co giãn cao, tính hút ẩm tốt, màu sắc đa dạng, thích hợp để in, thêu logo lên đó.

Trong khi đó, áo sơ mi phục vụ thường được những nhà hàng lớn và cao cấp lựa chọn. Mẫu áo này có thiết kế lịch sự, tạo phong thái chuyên nghiệp cho nhân viên trong các nhà hàng sang trọng.

May đồng phục nhà hàng giá rẻ

May đồng phục nhà hàng giá rẻ, nhanh chóng cho nhân viên phục vụ

Đồng phục tạp vụ

Nhân viên tạp vụ là những người thường xuyên phải lau chùi và dọn dẹp trong nhà hàng. Vì vậy, các mẫu đồng phục tạp vụ thường được may bằng vải cotton hoặc các loại vải có độ co giãn tốt để tạo độ thoáng mát và thoải mái khi làm việc.

Màu sắc của đồng phục tạp vụ thường được may bằng vải màu tối như xám, xanh đen để trang phục luôn sạch sẽ trong quá trình làm việc.

Áo đồng phục nhà hàng may sẵn, may theo thiết kế

May đồng phục nhà hàng cho nhân viên tạp vụ

Các loại vải may đồng phục nhà hàng

Đồng phục là trang phục mà nhân viên nhà hàng mặc hàng ngày. Do đó, từ thiết kế cho tới chất liệu vải đều phải tạo sự thoải mái cho nhân viên. Bằng kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với các nhà hàng lớn, nhỏ, Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn luôn lựa chọn những chất liệu vải đẹp nhất, thoáng mát nhất và mềm mại nhất để may áo đồng phục nhà hàng.

Chúng tôi sử dụng vải cotton co giãn 4 chiều, kaki, kate ford, kate silk, kaki USA,... trong từng mẫu đồng phục nhà hàng của mình. Đây đều là các loại vải may mặc phổ biến, có khả năng thấm hút tốt, độ co giãn cao, khả năng giữ màu lâu, độ thông thoáng tiêu chuẩn và thân thiện với người sử dụng.

Chất liệu vải được sử dụng để may đồng phục nhà hàng

Sử dụng các chất liệu vải mềm, có độ co giãn và khả năng thấm mồ hôi tốt để may đồng phục nhà hàng

Lý do nên chọn Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn là công ty may đồng phục nhà hàng tại TPHCM. Chúng tôi hướng tới mục tiêu dẫn đầu về các giải pháp thiết kế, tư vấn mẫu mã và sản xuất đồng phục nhà hàng, đồng phục công nhân cho các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam. Lấy sự hài lòng của quý khách làm mục tiêu và động lực phát triển, chúng tôi luôn nỗ lực mang tới những mẫu đồng phục chất lượng cao, thiết kế độc đáo để tạo nên bản sắc riêng của từng doanh nghiệp.

Công ty may đồng phục nhà hàng tại TPHCM

Công ty may đồng phục nhà hàng tại TPHCM

Giá may đồng phục nhà hàng rẻ nhất thị trường

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn xử lý mọi khâu trong quá trình may đồng phục nhà hàng, từ cắt, khâu, may, thêu, in,... Nhờ sự chủ động này, giá may đồng phục nhà hàng của chúng tôi luôn cố định và rẻ nhất thị trường.

Hiện nay, áo đồng phục nhà hàng tại Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn có giá 115.000 đồng (đối với các mẫu đồng phục được may bằng vải kate silk). Tuy nhiên, giá thành sẽ có sự thay đổi tùy theo loại vải và số lượng áo mà quý khách đặt. Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline/Zalo: 0909 804 039 để nhận tư vấn và báo giá chi tiết.

Đáp ứng mọi đơn hàng trong thời gian sớm nhất

Không chỉ đáp ứng các mẫu áo đồng phục nhà hàng may sẵn, Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn còn nhận thiết kế theo yêu cầu của quý khách. Bằng hệ thống máy móc tiên tiến, quy mô xưởng may với 100 công nhân lành nghề cùng các quản đốc giàu kinh nghiệm, chúng tôi có thể đáp ứng mọi đơn đặt hàng trong thời gian sớm nhất. Chỉ sau 7 - 10 ngày, chúng tôi sẽ cung ứng các sản phẩm đặt may theo mẫu với chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của mọi quý khách.

 

>>> Xem thêm: Nên chọn đồng phục nhà hàng may sẵn hay may đo

 

Đa dạng hình thức thanh toán

Nhằm giúp quý khách thuận tiện trong việc đặt mua sản phẩm trực tiếp và trực tuyến, chúng tôi hỗ trợ hai hình thức thanh toán là tiền mặt và chuyển khoản.

Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi ở tài khoản sau:
   - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nguyệt Châu.
   - Số tài khoản: 130347599.
   - Ngân hàng: ACB chi nhánh Phú Lâm.

Quy trình đặt may đồng phục nhà hàng tại Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn

Quy trình đặt may áo đồng phục nhà hàng tại công ty chúng tôi gồm 4 bước, hướng tới giá trị lợi ích cao nhất dành cho mỗi quý khách.

Bước 1: Đặt hàng

Để đặt may đồng phục nhà hàng tại công ty chúng tôi, quý khách vui lòng cung cấp các thông tin bao gồm: số lượng, mẫu thiết kế, chất liệu, các đặc điểm riêng, địa chỉ nhận hàng, thời gian giao hàng,... và gửi tới chúng tôi theo các cách sau:
   - Cách 1: Liên hệ Hotline/Zalo: 0909 804 039 để nhân viên của chúng tôi có thể tư vấn nhanh nhất.

   - Cách 2: Gửi yêu cầu tư vấn qua Email: maysaigon99@gmail.com để nhận hỗ trợ từ chúng tôi.

   - Cách 3: Nếu quý khách đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TPHCM thì hãy đến ngay địa chỉ: DD34 đường Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TPHCM để nhận tư vấn khái quát nhất từ công ty chúng tôi.

Tùy theo điều kiện và khả năng cho phép, quý khách có thể chọn một trong ba cách trên để tiến hành đặt may đồng phục nhà hàng nhanh nhất nhé!

Bước 2: Tư vấn thiết kế và chọn vải

Sau khi nhận được đơn hàng từ quý khách, Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn tiến hành tư vấn và chọn vải cho quý khách. Với đội ngũ thiết kế sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi hứa hẹn mang tới những bộ đồng phục sáng tạo và ấn tượng. Quý khách chỉ cần đưa ra ý tưởng mà mình mong muốn, việc phác họa và biến ý tưởng của quý khách thành sự thật hãy để chúng tôi lo.

Nếu quý khách đã thống nhất mẫu thiết kế, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng và đặt cọc.

Bước 3: Tiến hành may hàng loạt

Chúng tôi bắt đầu may đồng phục theo thiết kế mà quý khách yêu cầu. Với đội ngũ gia công đông đảo, giàu tay nghề cùng hệ thống máy móc tiên tiến và hiện đại, chúng tôi đảm bảo mang đến các sản phẩm chất lượng tới tay quý khách theo đúng thời gian cam kết.

Bước 4: Đóng gói và giao hàng

Sau khi sản phẩm xuất xưởng, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách để thống nhất lại thời gian và địa điểm nhận hàng. Căn cứ vào đó, quý khách sẽ nhận hàng, kiểm tra và thanh toán cho chúng tôi giá trị còn lại của đơn hàng.

Toàn bộ quy trình giao hàng đều được chúng tôi miễn phí 100%. Quý khách không phải tốn thêm bất cứ khoản phí vận chuyển nào cả!

Công ty may đồng phục nhà hàng giá rẻ, uy tín tại TPHCM

Đặt may áo đồng phục nhà hàng giá rẻ, nhanh chóng tại Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn

Chính sách và quyền lợi khi đặt may đồng phục nhà hàng tại Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn không chỉ đặt chất lượng lên hàng đầu mà còn rất quan tâm tới các chính sách dành cho khách hàng. Dưới đây là những quyền lợi mà quý khách sẽ nhận được khi đặt may đồng phục nhà hàng tại công ty chúng tôi:
- Nhận mức giá ưu đãi với các đơn hàng số lượng lớn.

- Chính sách đổi trả 1:1 đối với những đơn hàng bị in lỗi, sai màu sắc, kích thước. Thời gian đổi trả là 10 ngày kể từ khi nhận được phản hồi của quý khách.

- Tư vấn và thiết kế đồng phục nhà hàng miễn phí.

- Hỗ trợ giao hàng miễn phí cho mọi đơn hàng tại TPHCM và trên toàn quốc.

Trước khi đặt may đồng phục nhà hàng tại Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn, quý khách và chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng với đầy đủ các quy định, chính sách đền bù và chi phí đơn hàng. Nhờ đó, quý khách hoàn toàn có thể an tâm hơn khi đặt may đồng phục tại công ty chúng tôi.

>> Xem thêm: Báo giá may áo thun công nhân giá rẻ, giao hàng toàn quốc

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, thiết kế và sản xuất các mẫu đồng phục nhà hàng giá rẻ, chất lượng tới tay quý khách. Nếu quý khách có nhu cầu thiết kế và may đồng phục nhà hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline/Zalo: 0909 804 039 hoặc trực tiếp tới địa chỉ: DD34 đường Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TPHCM để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất!

Đồng phục công sở

 • - Áo so mi nữ MSF01
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Quần tây nam MQM01
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF01
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ MVF01
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ MVF02
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF02
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF03
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Quần tây nữ MQF02
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam MQM02
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM02
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ MVF03
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM03
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam MQM03
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF03
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF04
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF05
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Quần tây nam MQM04
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM04
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF06
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo Vest nữ MVF06
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ MVF07
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF07
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF08
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo Vest nữ MVF08
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ MVF09
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF09
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo Vest nữ MVF010
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ MVF011
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ MVF012
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF010
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo Vest nam MVM01
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam MVM02
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam MVM03
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam MVM04
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam MVM06
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam MVM07
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam MVM010
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Quần tây nam MQM05
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF05
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM05
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM06
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam MQM06
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM07
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM08
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM09
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF09
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF010
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM010
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM011
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM012
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF011
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF012
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF013
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo sơ mi nam MSM013
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF013
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM014
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF014
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo sơ mi nam MSM015
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF015
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM016
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF016
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF017
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo sơ mi nam MSM017
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ MQF017
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM018
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF018
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo sơ mi nam MSM019
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM020
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF020
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF021
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo sơ mi nam MSM021
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM022
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam MSM023
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF022
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF023
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF024
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF025
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF027
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo sơ mi nam MSM024
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo so mi nữ MSF029
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF030
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF031
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF032
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF033
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF034
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF035
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ MSF036
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn không ngừng mang tới các mẫu đồng phục công sở với thiết kế đẹp mặt, mang phong cách thời trang nhất cùng giá thành cạnh tranh nhất thị trường.

Các sản phẩm của chúng tôi mang đậm tính văn phòng tao nhã, lịch thiệp nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Không chỉ tập trung vào mẫu mã sản phẩm, chúng tôi còn chú trọng vào chất lượng của đồng phục. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới các sản phẩm bền đẹp cùng giá thành tốt nhất thị trường dành cho quý khách. 

Cam kết từ Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn:

- Thiết kế chuyên nghiệp.

- Tư vấn nhiệt tình.

- Hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

- Đổi trả hàng nếu sản phẩm không đúng mẫu, màu sắc, kích thước.

- Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ Hotline/Zalo: 0909 804 039 để nhận tư vấn và báo giá chi tiết. 


Đồng phục bảo vệ, bảo hộ

 • - Đồng phục bảo hộ MBH25
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH026
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH027
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH028
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH029
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH030
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH031
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV01
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH01
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH02
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV02
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV03
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH03
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH04
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV04
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV05
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH05
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV06
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV07
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH07
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV08
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV09
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV010
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH010
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH011
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV011
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV012
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV013
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH013
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH014
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV014
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV015
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV016
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV017
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH017
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH018
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo vệ MBV018
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH019
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH020
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...

 • - Đồng phục bảo vệ MBV0219
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH021
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục bảo hộ MBH022
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...
 • -Đồng phục bảo hộ MBH023
  - Chất liệu: vải kaki
  - Size: S, M, L, XL,...

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn cung cấp dịch vụ đồng phục bảo vệ, bảo hộ may sẵn và may theo yêu cầu của quý khách. Sản phẩm của chúng tôi được may từ chất liệu kaki hoặc kate, đây đều là những chất liệu chống bám bụi, không thấm mồ hôi và không xù lông.

Các sản phẩm đồng phục bảo vệ, đồng phục bảo hộ của chúng tôi thường được các xí nghiệp, công xưởng, trường học, chung cư,... lựa chọn. Hiện nay, Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn có rất nhiều mẫu đã kích thước và màu sắc cho bạn lựa chọn. 

Bên cạnh đó, Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn còn có các dịch vụ khác như in, thêu, may logo đồng phục bảo vệ, bảo hộ với giá thành hợp lý nhất. Liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi theo Hotline/Zalo: 0909 804 039 để nhận hỗ trợ tư vấn, thiết kế với mức giá cạnh tranh và tiết kiệm nhất. 


Đồng phục học sinh

 • - Đồng phục mầm non MMN01
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD01
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS01
  - Chất liệu:  vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS02
  - Chất liệu: Vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD02
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN02
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN03
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD03
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS03
  - Chất liệu: vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS04
  - Chất liệu: Vải kate , vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD04
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN04
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS05
  - Chất liệu: Vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS06
  - Chất liệu:  vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS07
  - Chất liệu: Vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục học sinh MHS08
  - Chất liệu: Vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 •  -Đồng phục học sinh MHS09
  - Chất liệu: Vải kate, vải cashmer, vải caro
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN05
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD05
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD06
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN06
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN07
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD07
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục thể dục MTD08
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN08
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN09
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN010
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN011
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN012
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN013
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN014
  - Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục mầm non MMN016
  -Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  -Size: S, M, L, XL,...
 • -Đồng phục mầm non MMN019
  -Chất liệu: Vải thun 65/35, vải thun cotton
  -Size: S, M, L, XL,...

Những bộ đồng phục học sinh thể hiện tính kỷ luật và đoàn kết của học sinh và giáo viên toàn trường. Đồng phục thể hiện tính kỷ luật và nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng ngôi trường. Đây còn được xem là cách quảng bá hình ảnh nhà trường tới các quý phụ huynh và học sinh bên ngoài

Công Ty TNHH May Thiết Kế Đồng Phục Sài Gòn nhận may các loại đồng phục học sinh cho mọi cấp bậc, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho tới đại học. Chúng tôi tự hào mang tới các sản phẩm chất lượng và uy tín. Những sản phẩm của chúng tôi có đường may đẹp, chất lượng vải tốt, tạo độ thông thoáng và thoải mái cho học sinh trong quá trình học tập và vui chơi tại trường. 

Không chỉ mang tới các sản phẩm đẹp về mặt mẫu mã mà chúng tôi còn muốn cung cấp các sản phẩm chất lượng nhất. Từng mẫu đồng phục của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa tới tay người tiêu dùng, đảm bảo làm hài lòng mọi khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất.

Nếu quý khách có nhu cầu may đồng phục học sinh thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline/Zalo: 0909 804 039 để được tư vấn và báo giá chi tiết. Chúng tôi cam kết mang tới các sản phẩm ưng ý nhất cho quý nhà trường.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Mọi thắc mắc, yêu cầu và đóng góp của quý khách xin hãy vui lòng điền vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với bạn

DD34 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Email : maysaigon99@gmail.com

Hotline : 090 980 4039 - 02866 547 299

TIN NHẮN CỦA BẠN